Vyúčtovanie dotácie MV SR 2017

P.č. Dotácia poskytnutá Ministerstvom vnútra SR Rozpočet v € Skutočnosť v €
1 Dotácia na bežné výdavky*/ (prevádzková dotácia a zároveň kategória 600)
Spolu (súčet riadkov 2 až 11) 39205 39205
2 Mzdové výdavky ( kategória 610)
3 Poistné a príspevky do poisťovaní (kategória 620)
4 Tovary a služby (kategória 630), z toho:
Spolu (súčet riadkov 5 až 11) 39205 39205
5 cestovné náhrady 19205 20202,95
6 výdavky na energie, poštové a telekom. služby a komunikačnej infraštruktúry 3000 1954,37
7 materiálové výdavky
8 dopravné
9 rutinná a štandardná údržba
10 nájomné 8000 8051,05
11 služby 9000 8996,63
12 Dotácia na kapitálové výdavky*/ (investičná dotácia a zároveň kategória 700)
Spolu (súčet riadkov 13 až 16) 0 0
13 obstarávanie strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
14 obstarávanie dopravných prostriedkov
15 rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení
16 realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
Výdavky celkom financované z dotácie ( kategória 600 + 700)
Spolu (súčet riadkov 1 a12)
39205 39205

Vrátená suma z poskytnutej dotácie v €:
*/ Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia,
organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z.z.) v znení neskorších predpisov.
Vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé, presné a úplne.
V B. Bystrici , dňa 30.3.2018 Mgr. Marek Melko Predseda SKP BB

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *